De tuchtrechtelijke procedure

Gezien de tuchtrechtspraak gericht is op het in stand houden van een eigen beroepsgroep, te weten de medische beroepsgroep, en de inhoud van deze procedures dan ook alleen aandacht schenken aan de medische handelingen ten aanzien van het professioneel handelen of nalaten van de betreffende medicus/hulpverlener, begeleiden wij u ook in eventuele tuchtrechtelijke procedures tot een bepaalde hoogte. Uiteraard is dit afhankelijk van de nalatigheid c.q. de medische handeling die verricht is en/of ondersteuning van een advocaat noodzakelijk is. Wij kunnen voor u als gemachtigde optreden. Indien nodig kunnen wij een op uw zaak gericht professional zoeken die voor de afronding zorg kan dragen.

Voor de toetsing van de professionele (ethische) normen en waarden in de gezondheidszorg kan men zich wenden tot de Tuchtcolleges. Dit is een traject waar veel burgers zich niet aan wagen omdat zij niet uit de voeten kunnen met de wijze waarop de klacht(en) ingediend moeten worden. Gebleken is ook dat wanneer deze procedures niet scherp ingediend worden de klacht snel van de tafel geveegd wordt. Professionele ondersteuning in deze is dan ook bijna een absolute noodzaak. Daarbij is er veel moed voor nodig en die ontbreekt er wanneer je in een slachtoffer positie terecht bent gekomen, of je gezondheid dermate achteruit is gegaan waardoor de energie eenvoudig weg ontbreekt. Hier zijn wij er voor u. Belangrijk is wel dat er zo snel mogelijk stappen ondernomen worden, zoals bijvoorbeeld het opvragen van medische dossiers en andere belangrijke informatie. Vooral in aanvang wordt er te veel vertrouwd op de eerslijkheid en redelijkheid van de zorgaanbieder, waardoor u niet de informatie krijgt die u dient te ontvangen.

Wij proberen op een eerlijke en rechtvaardige manier mensen te helpen met het indienen van klacht(en) jegens professionals in de gezondheidszorg die niet aan de eisen voldaan hebben. Het is bijna niet mogelijk om als leek e/o slachtoffer om deze strijd alleen te leveren gezien de vele valkuilen die opgezet worden. Wij hebben een expertise opgebouwd met kennis ten aanzien van deze procedures en de achterliggende problematiek, waardoor de weg verkort kan worden en dit geen jarenlang durende slepende zaak wordt die uitmondt in een uitputtingsslag op financieel en emotioneel en lichamelijk terrein. Dat is de reden waarom veel mensen afhaken of er eenvoudigweg niet aan beginnen.

Wij zijn er voor u, en gaan samen met u op weg, strevend naar openheid, transparantie en rechtvaardigheid, redelijkheid en billijkheid als u dit nodig hebt.

In Nederland zijn er per regio de Regionale Tuchtcolleges waar klachten tegen artsen c.q. hulpverleners in de gezondheidszorg, ten aanzien van professionele handelingen ingebracht kunnen worden. Indien de procedures bij de Regionale Tuchtcolleges (Eindhoven, Groningen, Zwolle en Amsterdam) worden afgewezen kan men in hoger beroep gaan bij het Centraal Medisch Tuchtcollege in Den Haag. Ook deze weg kunnen wij met u volgen. Vele spelregels zijn er maar nog veel meer medische en juridische valkuilen. Wij hebben juist deze expertise in huis waarbij wij mensen kunnen bijstaan in het voeren van hun procedure(s). Begeleiding tegen een voor iedereen, betaalbare honoraria.

Het gehele voortraject bestaat uit het ophalen van informatie, waaronder medische-, en niet medische gegevens. Ook in andere zaken kan samen met u relevante informatie worden verzameld. Op deze manier wordt samen met u, uw dossier compleet gemaakt en aangelegd zodat u stap voor stap kunt toewerken naar eventuele nog te voeren procedures. Procedures bij respectievelijk tuchtrecht, e/o civiele recht e/o het strafrecht e/o aansprakelijkstelling(en) aan de veroorzakers e/o voor deze de verzekeraars.