Links

 
Hier staan verwijzingen naar andere interessante/relevante sites.


Rechtspraak - Curatele, bewindvoering en mentorschap
  Informatie van justitie over curatele, bewindvoering en mentorschap.
  Link: http://www.rechtspraak.nl

Stichting Mensen in de Bijstand (M.i.d.B.)
  Stichting die mensen in de bijstand een helpende hand biedt.
  Link: www.midb.pagina.de

Centrum Indicatiestelling Zorg (C.I.Z.)
  Overheidsinstelling welke op grond van wettelijke bepalingen de indicatiestellingen voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten eenduidig, onafhankelijk en integraal uit voert.
  Link: www.ciz.nl

Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
  Nieuws over het beleid, alle openbare stukken van het ministerie en achtergrondinformatie.
  Link: www.minvws.nl

Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)
  Verwijzing naar de IGZ, staatstoezicht op de gezondheidszorg.
  Link: www.igz.nl

Centraal Tuchtcollege voor de gezondheidszorg (CTG) te Den Haag
  Op de website van het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg treft u informatie aan over de taak en werkwijze en samenstelling van dit college.
  Link: www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl

Nevenfuncties van het Centraal Medisch Tuchtcollege
  Nevenfuncties van het Centraal Medisch Tuchtcollege te Den Haag.
  link: www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl

KNMG, de artsenorganisatie in Nederland.
  De Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) is een federatie van beroepsverenigingen van artsen.
  Link: www.knmg.nl

Ministerie van Justitie
  Hoe zit Justitie in elkaar? Informatie over de organisatievorm, de bewindslieden, het werkveld en de partners in dat werkveld vindt u hier. Ook wie nieuwsgierig is naar het beleid kan hier terecht.
  Link: www.justitie.nl

Nevenfuncties van de Rechtelijke Macht.
  Dit is de internetsite van de Rechtspraak en de Hoge Raad der Nederlanden.
  Link: www.rechtspraak.nl

Het Europese Hof te Straatsburg
  Verwijzing naar de site van het hoogste rechtsorgaan van europa.
  Link: www.echr.coe.int

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
  Informatie over de beleidsterreinen zoals verkeer, openbare werken, luchtvaart en scheepvaart. Discussieer mee op het digitale verkeersplein.
  Link: www.minvenw.nl

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  Uitgebreid informatie op het gebied van werk en inkomen, nieuws en de organisatie.
  Link: www.minszw.nl

(Voormalig) Ministerie van Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM)
  Dit ministerie was voorheen verantwoordelijk voor wonen, ruimte en milieu.
Via de onderstaande link van Energieportaal.nl is uitleg gegeven over hoe en naar wie deze verantwoordelijkheden zijn overgeheveld.
  Link: (energieportaal.nl) informatie over het voormalige ministerie van VROM

De Nationale Ombudsman
  De missie van de Nationale ombudsman luidt: 'vanuit onpartijdigheid een open oog en oor hebben voor klachten over de overheid en deze zodanig behandelen dat aan de burger en de overheid recht wordt gedaan...'
  Link: www.nationaleombudsman.nl

Antecedentensite van de Rechterlijkemacht
  Verwijzing naar een antecedentensite van de rechterlijke macht.
  Link: www.sdnl.nl

Stichting Kloppend Hart voor Lingewaard
  Stichting die zich inzet om de hele gemeente Lingewaard te voorzien van eerste hulp voor hartpatienten
  Link: www.kloppendhartvoorlingewaard.nl